มัธยม

ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งในชื่อ ศูนย์การเรียนปฐมธรรม

แนวทางการจัดการศึกษา เป็นแบบกลุ่มขนาดเล็ก ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขเป็น จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ รวมถึงทักษะในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวได้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพส่วนบุคคล อันจะส่งผล ให้เกิดการพัฒนาทักษะเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป

การเรียนการสอนในช่วงชั้นมัธยม(นำร่อง) ปัจจุบันมีนักเรียน 2 คน ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้โดยแบ่งเป็น 8 สาระวิชา ควบคู่ไปกับกิจกรรมโครงงาน ทัศนศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล กีฬาปิงปอง และสควอช