การแสดงดนตรีไทย

การแสดงระนาดทุ้ม โดย ดช.ธีธัช สายเพ็ชร์(ซ้าย) และ ดช.พันวา วีรภาคย์การุณ(ขวา) ชั้นม.1 ในวันที่ 15/7/2559 นิทรรศการแสดงร่องรอยการเรียนรู้

คุมวงโดย อ.ไกรฤทธิ์ กันเรือง

https://www.youtube.com/watch?v=eXwAvYTnyRs

This entry was posted in Arts, มัธยม 2559 and tagged , , . Bookmark the permalink.